More sources for MS-DOS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

More sources for MS-DOS

Baltissen, GJPAA (Ruud)

http://www.seasip.info/DOS/


With kind regards / met vriendelijke groet, Ruud Baltissen

http://www.baltissen.orgDe informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te
nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit
e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij
overgebrachte virussen.

APG Groep N.V. is gevestigd te Heerlen en is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14099617


The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged.
It may be read, copied and used only by the intended recipient.
If you have received it in error, please contact the sender immediately by
return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its
contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions,
delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a
result of e-mail transmission.

APG Groep N.V. is registered in the trade register of the Chamber
of Commerce Limburg, The Netherlands, registration number: 14099617